19.07.2012 г.

Породите коне

Многообразието в типоса и качествата на конете е подтикнала
изследователите към известно систематизиране на породите на основата на техните
стопански и биологични качества.
Първият опит за класифициране на конете от различни породи коне е направил
Франк през 1875 г. Той разделил породите на две основни групи – източни и
западни. В основата на деленето поставил краниометричните различия.
Класифицирайки конете Юарт залага принципа за влияние на географските
условия върху типа на конете. На тази основа той ги разделя на степни, пустинни и
горски. Придарогин изхожда от стопанското значение на конете и ги разделя на
следните основни групи: леки (предимно ездови), впрегатни и тежковозни.
Други автори разделят породите коне на три главни групи: примитивни
(естествени), културни (заводски) и преходни.
Примитивните заемат най-широк ареал на разпространение. Те са дребни и
невзискателни към условията на живот. Тяхната роля и място са значителни при
създаване на полукръвните породи коне.
Съществена роля са цялостното развитие на коневъдството в света играят
чистокръвните породи коне. Това са породи, доведени до съвършенство по
отношение на стопански и биологични качества. Чистокръвните породи коне са
развъждани в продължение на векове в чисто състояние. Имат утвърдени
наследствени качества, които предават твърдо в потомството си. На тези
изисквания засега отговарят само две породи: арабската и чистокръвната
английска.
Полукръвните породи са продукт на кръстосване между примитивни и
някои от чистокръвните породи коне. При тях се наблюдават, както масивни коне от
впрегателен тип, така и коне с подчертано ездови качества.
Рисисти породи са полукръвни, но строго селекционирани по отношение
на естествените си движения, главно по движение в тръст.
Породата е изиграла водеща роля при създаването на българското
полукръвно коневъдство. Едно от основните направления в коневъдството е
получаването и създаването на нови породи коне, притежаващи характерните
качества на областта, страната, географско биологичните и икономически условия.
Източник: http://ezda.info/ezda/